بيست و هشتمين نمايشگاه بيـن‏ المللی کتـاب تهران

 
 

 

حضور فعال  "مرکز نشر" پژوهشگاه صنعت نفت دربيست و هشتمين نمايشگاه بيـن‏ المللی کتـاب تهران در اردیبهشت‏ ماه هر سال، هم‏زمان با اوج شکوفایی طبیعت، بوستان کتاب هم به بار می‏ نشیند و حاصل کوشش یک‏ساله ناشران کشور در نمایشگاه بین‏ المللی کتاب تهران به نمایش گذارده می‏ شود.


 امسال نیز در بیست و هشتمین دورهء برگزاری این نمایشگاه، (شانزدهم تا بیست وششم اردیبهشت‏ ماه) درهای این بستان به روی عموم مردم به ویژه دانش‏ پژوهان گشوده می‏ شود تا جشن کتاب برگزار و بهار در بهاری دیگر خلق شود.


پـژوهشگاه صنـعت نفت در پنجمیـن حضـور خود در این نمایشـگاه بـزرگ و بیـن‏ المللـی و در محل مصلـی بزرگ امام‏ خمينی (ره)، سالن ۱۶، راهرو ۱، غرفه شماره ۳۴۲، حضـوری پر‏ بار دارد و با ارایه ۱۱۰ اثر علمی- پژوهشی  به ثمر نشستن راهبردهای پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه نشر دانش را در معرض بازدید دانش ‏پژوهان قرار می ‏دهد.


از عموم همکـاران جهت بازديـد از غرفهء پژوهشگاه صنعت نفت در محل نمايشگاه بين‏ المللی کتاب تهران دعوت بعمل می ‏آيد.