ناشران طرف قرارداد

انتشارات ستایش

www.setayeshpress.com

انتشارات فرهمند

www.farbook.ir

انتشارات دانش‏نگار

www.nashreiran.ir

نانوسان

www.nanosun.ir

انتشارات مدیریت صنعتی

www.imi.ir

آدینه بوک

www.adinehbook.ir

 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت

 www.ketab.ir/ripipress